EĞİTİM TEMALI ARAMA KONFERANSI

Bilim ve teknolojideki gelişmeler ile sosyo-ekonomik değişmeler sonucu ortaya çıkan yeni durumlar ve oluşan farklı ihtiyaçlar, diğer alanlarda olduğu gibi eğitime de yansımaktadır. Bu yansımaların etkisiyle eğitim, giderek daha fazla birey merkezli hale gelmekte, daha fazla teknolojik ve ekonomik nitelikler kazanmaktadır. Buna paralel olarak da eğitim ve okullardan beklentiler de değişmektedir. Daha da önemlisi, eğitim ve okulun kalitesi de kendilerine yüklenen çağdaş rolleri yerine getirebilme derecesi ile ölçülmektedir. Bu durum eğitimde ve program alanında sürekli yeni arayışlara yol açmaktadır.

Arama Konferansı ortak akıl yaratmayı amaçlayan katılımlı bir planlama metodolojisidir. Arama konferansının amacı, normal olarak direkt ilişkide bulunmayan kişileri bir araya getirip, onları katılımlı bir tasarım ve problem çözme süreci içine sokmasıdır. Konferans, grupların arzuladıkları geleceği ve ona ulaşmak için gerekli stratejileri tasarladıkları sistematik bir süreci kullanır.

“Eğitim” temalı Arama Konferansları aracılığıyla, eğitim konusunda gelecekte gerçekleşmesi beklenen trendlerin analizi ve geçmişten çıkarılan dersler bugünkü durumla bir araya getirilir ve gelecek, en uygun şekilde tasarlanır. Özellikle her düzeyde faaliyet gösteren eğitim kurumlarının değişime uyum sağlamak, geleceğe hazırlıklı olmak ve eğitim politikalarına yön vermek amacıyla sıkça başvurduğu ve normalda bir araya gelmesi zor olan tüm iç ve dış paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen “ortak akıl” geliştirme faaliyetidir.

EDUGINEER ekibi; güçlü akademik kadrosuyla bilimsel altyapısı, organizasyon, konaklama, ağırlama, konferansın yönetilmesi ve raporlanması olmak üzere bütünsel bir “Eğitim Temalı Arama Konferansı” hizmeti vermektedir.

The message will be closed after 20 s