EĞİTİM İK DESTEK

Öğretmen, eğitim sisteminin temel öğelerindendir. Eğitim sisteminin başarısı, bu sistemi işletecek öğretmenlerin ve diğer eğitim personelinin niteliklerine bağlıdır. Hiçbir eğitim modeli, o modeli işletecek personelin niteliğinin üstünde hizmet üretemez. Bundan dolayı, “bir okul ancak içindeki öğretmenler kadar iyidir” denilebilir. Devletin

Learn More

EĞİTİM TEMALI ARAMA KONFERANSI

Bilim ve teknolojideki gelişmeler ile sosyo-ekonomik değişmeler sonucu ortaya çıkan yeni durumlar ve oluşan farklı ihtiyaçlar, diğer alanlarda olduğu gibi eğitime de yansımaktadır. Bu yansımaların etkisiyle eğitim, giderek daha fazla birey merkezli hale gelmekte, daha fazla teknolojik ve ekonomik nitelikler

Learn More

ÖĞRETMEN GELİŞTİRME

Dünyada eğitim politikalarının uygulayıcısı, eğitim hizmetlerini anlamlı hale getiren, eğitimin hizmetlerinin başlatıcısı, geliştiricisi ve uygulayıcısı olan öğretmenler eğitim sistemlerinin vaz geçilmez temel ögelerinden biridir. Hiçbir eğitim modelinin, o modeli işletecek insan kaynağının niteliğinin üzerinde hizmet üretemeyeceği gerçeği, öğretmenlerin yetiştirilme sürecini,

Learn More

EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ

Bireylerin söz konusu olduğu bütün uğraşıların temelinde bireyi tanıma süreci yer almaktadır. Her bireyin kendine özgü anlama, algılama ve olaylara yaklaşım tarzı vardır. Bireyin tanınması için, bireylerin ilgi ve yetenekleri, başarı ve başarısızlıkları, kişisel ve sosyal uyum düzeyleri, sorunları, zayıf

Learn More

EĞİTİM YAZILIMLARI

Teknoloji, insanoğlunun eğitim yoluyla kazandığı bilgi ve becerileri daha iyi, daha verimli biçimde yararlanmasına ve daha bilinçli olarak uygulayabilmesine yardımcı olmaktadır. Dünyada ve Türkiye’de yaşanan teknolojik gelişmeler, eğitim sistemine de yansımakta ve öğrenme öğretme faaliyetlerini de etkilemektedir. Bilgi patlamasının sonucu

Learn More

EĞİTİM PROJELERİ

Bireyin, toplumun ve kurumların ihtiyaçlarına çözüm üretecek eğitim projelerine yön vermek ve disiplinlerarası projeler geliştirmek uzmanlıklarımız arasındadır. EDUGINEER olarak, eğitim uzmanlık alanlarımı çerçevesinde her türlü AB, TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansı ve benzeri projelerde ulusal ve uluslararası çoklu işbirliği geliştirerek aktif

Learn More

EĞİTİM PLANLAMA VE UYGULAMA

Birey ve kurum analizinden yola çıkarak bireyin içinde bulunduğu sektörün, çalıştığı kurumun, görev yaptığı konumun gerçeklerine göre gelişimini sürdürmesi ve sektör, kurum ve konumun gelişiminde sorumluluk alması eğitim planlaması ile mümkündür. Eğitimin öncesi, sonrası ve süresince gözlem ve ölçme yaparak

Learn More

EĞİTİM DANIŞMANLIK

Düşünen ve üreten kurumların oluşumuna, gelişimine ve sürekliliğine katkı sağlayacak çalışanları inşa etmek amacıyla eğitimin kurumsal gelişimin en önemli bileşenlerinden biri olduğuna inanan kurumlara destek olmak için danışmanlık hizmeti veriyoruz. Eğitimin planlama aşamasında kazanıldığını ve bütün değişkenlerin hesaba katılarak yapılacak

Learn More

EĞİTİM ARAŞTIRMALARI

Eğitim 4.0 kapsamında birey, kurum ve ülke olarak hedeflenen kazanımlara ulaşmak amacıyla eğitim kalitesini arttırmak, teknoloji ile bütünleştirmek, inovatif ürünler geliştirmek, dijital platformlara transfer edilebilecek eğitim uygulamaları ve materyalleri tasarlamak, eğitimin psikolojik faktörlerini incelemek, yeni ve güncel eğitim platformları oluşturmak,

Learn More
The message will be closed after 20 s